Na wykresie PKB na mieszkańca…

Na wykresie PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) Polski, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii w porównaniu do USA w latach 1900-2018. Wskaźniki za lata 1900-1995 zostały obliczone na podstawie publikacji „Maddison Project Database 2018”, a za lata 1995-2018 na podstawie danych Eurostatu dlatego linie nie łączą się w 1995 r. Zastosowanie zmiennego parytetu siły nabywczej oznacza, że ceny w gospodarce porównywano w stosunku do USA w każdym roku lub w wielu okresach, a nie tylko w jednym wybranym roku bazowym z dostosowanym do niego realnym wzrostem PKB podawanym przez krajowe urzędy statystyczne. Zmienny parytet jest zalecany jako odpowiedniejszy od stałego parytetu do porównywania realnych dochodów pomiędzy krajami.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #historia #rafalinski